ใหม่! เรื่องน่ารู้ ...
โรคพิษสุนัขบ้า


     
 
โครงการรักษ์สุนัขรักษ์ชีวิต
เป็นโครงการที่เกิดจากการรวมตัวของ ผู้เชี่ยวชาญ และนักวิชาการ แพทย์ สัตวแพทย์ นักสิ่งแวดล้อม นักวิทยาศาสตร์ ที่มีวัตถุประสงค์ในการกำหนดแนวทางในการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมสุนัขจรจัด โดยการเสริมสร้างจิตสำนึกในการเลี้ยงสุนัขแก่คนในชุมชนให้มีความปลอดภัยทั้งต่อตนเองและส่วนรวม ไม่เป็นภาระต่อสังคม และร่วมมือกันเฝ้าระวังมิให้เกิดปัญหาสุนัขจรจัดและโรคพิษสุนัขบ้าในชุมชนโดยโครงการฯเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสาร สาระและความรู้ทางวิชาการใหม่ๆ ระหว่างผู้สนใจและนักอนุรักษ์จากวงการต่างๆ
 
มุมของคนรักสุนัข
คลิกที่นี่
มุมของคนรักสุนัข 2
คลิกที่นี่


มุมคนรักหนังสือ คลิกที่นี่
สุนัขเป็นข่าว
โครงการต้นแบบในการควบคุมสุนัขบ้าและสุนัขจรจัด

เป็นแผนงานที่จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาวิธีการ ที่จะใช้ในการควบคุมสุนัขจรจัด และป้องกันมิให้เกิดโรคพิษสุนัขบ้าขึ้น โดยชุมชนเป็นผู้บริหารจัดการและเฝ้าระวังกันเอง อ่านต่อคลิกที่นี่

โรคพิษสุนัขบ้า

รู้ลึกเรื่องโรคพิษสุนัขบ้า ทั้งในคนและสุนัข ภาพยนต์สั้นเรื่องสุนัขบ้า เทคนิคการเก็บตัวอย่างส่งตรวจ (สำหรับแพทย์) หรือ บทความวิชาการ คลิกที่นี่

คู่มือการวินิจฉัยโรคสมองอักเสบ

คู่มือภาษาไทย เรียบเรียงโดย ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับแพทย์เฉพาะทางในการวินิจฉัยโรคสมองอักเสบ ดาวน์โหลดได้ที่นี่